Recommend


Our partnersCard Rush

 
/2009-08-19/

Tłumaczenie: polski » angielski
Milion kart do zdobycia, z których jedna na trzy jest zwycięska Początek promocji: 3 sierpnia, 00.00 ET Koniec promocji: 31 sierpnia o godz. 23.59 ET lub jak tylko wydamy ostatnią milionową kartę Gif Banners Weź udział w promocji Card Rucsh w witrynie PartyPoker.com już dziś, aby mieć szansę na zdobycie wielkich nagród, m.in. 50.000 USD w gotówce. Za każde 20 punktów PartyPoints zdobytych przy naszych stolikach do gry na prawdziwe pieniądze otrzymasz kartę Card Rush witryny PartyPoker.com. Jedna karta na trzy jest zwycięska. Możesz zdobyć wstęp do freerolli, bonusowe punkty PartyPoints, darmowe karty, a nawet 50.000 USD w gotówce. Aby pomóc Ci wystartować, pierwszą kartę Card Rush przyznamy Ci za jedyne 10 punktów. Wystarczy, że będziesz zbierać punkty i odwiedzać swoje konto Party Account, aby adkrywać karty. Możesz znaleźć nasze freerolle, klikając zakładkę “Freerolls” w holu pokerowym. Turnieje będą rozgrywane według poniższego harmonogramu: * $10,000 Card Rush Freeroll: 12.00 ET, 5 września * $5,000 Card Rush Freeroll: 15.00 ET, 5 września Gif Banners Nie ma limitu ilości kart, które możesz zebrać, lecz po wydaniu ostatniej milionowej karty promocja się kończy. Przy stawce 20 punktów za kartę, będą sie one rozchodzić jak swieże bułeczki, nie przegap więc swojej szansy. Regulamin: * Promocja będzie trwać do 31 sierpnia do godz 23.59 ET lub do momentu wydania ostatniej milionowej karty * Nagrody będą wypłacane graczom w godzinę po ich wygraniu * Gracze muszą odwiedzić swoje konto Party Account, aby odkryć karty * Gracze będą mieli czas do 1 września do godz. 23.59 ET lub 24 godziny po wydaniu ostatniej karty, aby odkryć swoje karty na koncie. Nieodkryte karty przepadną * Bilety wstępu do freerolli nie mają wartości pieniężnej. Niewykorzystane bilety nie będą refundowane * Każdy punkt PartyPoint zdobyty w trakcie promocji może byś wymieniony w naszym sklepie, lecz nie będzie się liczył w rankingu lojalnościowym i nie będzie uwzględniany w przypadku warunków wypłaty bonusu * Twoje punkty PartyPoints nie będą usuwane z Twojego konta podczas przyznawania kart Card Rush

Million to acquire the card, which is one of three winning

Beginning Promo: 3 August, 00.00 ET
End of promotion: 31 August at. 23.59 ET, or as soon as you spend the last million
Take part in the promotion of the Card Rucsh site PartyPoker.com today to have a chance to get great rewards, including U.S. $ 50,000 in cash.

For every 20 points gained in PartyPoints our tables to play for real money you will receive your Card Rush site PartyPoker.com. Charter One in three is successful. You can get an introduction to freerolli, PartyPoints bonus points, free cards, and even U.S. $ 50,000 in cash.

To help you start, the first tab is the day you Rush Card for only 10 points. Just that you will collect points and visit your Party Account, to adkrywać card.

You can find our freeroll by clicking the 'Freerolls' in the poker lobby. Tournaments will be played according to the following timetable:

* $ 10,000 Freeroll Card Rush: 12.00 ET, September 5
* $ 5,000 Freeroll Card Rush: 15.00 ET, September 5
There is no limit on the number of cards you can collect, but after the release of the last million card promotion ends. With a rate of 20 points per card, they will radiate as Fresh rolls, so do not miss your chance.

Terms:

* The promotion will last until 31 August at 23.59 ET or until the last million cards
* Prizes will be paid to players in the hour after their win
* Players must visit your Party Account, to discover card
* Players will have until September to 1 hour. 23.59 ET or 24 hours after the release of the last cards to discover your card to your account. To check card lost
* Tickets to freerolli have no monetary value. Unused tickets will not be reimbursed
* Each point PartyPoint conquered in the course of the promotion you can set out in our shop, but will not count in the ranking of loyalty and will not be included in the case of bonus payment
* Your PartyPoints points will not be removed from your account when cards Card Rush

AddThis Social Bookmark Button
 

Comments

There are no comments yet

Add comment

Log in to add your comment